IK BEN MIJN WERELD: VUUR ZIEN


Thema: Vuur:  Kalaripayat
Algemene beschrijving van de methodiek: krijgskunstvaardigheden, assertiviteit en respect oefenen. In de kalari of tempel oefenen we de tien beenbewegingen, ademoefeningen, dierhoudingen, sprongen en kicks. Naast het oefenen van een dansante bewegingstaal geïnspireerd op dieren leren we ook vechten met wapens… In kalaripayat is er geen competitie maar een trainen van lichaam en geest.

Bekijk de fiche via: Ik ben mijn wereld: vuur

Methodiek :   Bewegingsmethodiek
Doelgroep :
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Secundair onderwijs
Lager onderwijs :
1ste graad
2e graad
3rd graad
Secundair Onderwijs :
1ste graad
2e graad
3e graad
4e graad

Type :   ASO TSO BSO KSO DBSO BuSO

Praktisch

Minimum aantal deelnemers :   5
Maximum aantal deelnemers :   25
Tijdsduur :   50min
Materiaal dat door de school voorzien moet worden :
Accommodatie die door de school voorzien moet worden :   Grote dansruimte of sportzaal
Transportkosten :   0.35€ per km
Prijs per sessie :   75.00€
Belangrijkste doelstelling van de workshop :   75euro per lesuur

FASE 1:
Werkvorm: Film
Tijdsduur: 5 min
Procesbeschrijving: Tonen van documentaire over India (Kerala).
Benodigdheden: video
FASE 2:
Werkvorm: Workshop
Tijdsduur: 40 min
Procesbeschrijving: De 5 beenbewegingen, ademoefeningen en stokvormen.
Benodigdheden:
FASE 3:
Werkvorm: Evaluatie
Tijdsduur: 5 min
Procesbeschrijving: Kan je benoemen wat deze bewegingen met je deden?
Benodigdheden:

Verwijzing naar de onderwijsdoelen

Verwijzing naar de vakgebonden eindtermen :

Lager onderwijs: Leerlingen kunnen openstaan voor houdingen en dansen uit andere tijden, andere landen en culturen. De leerlingen kunnen zonder vooroordelen naar Oosterse kunst kijken en luisteren. De leerlingen tonen in een eenvoudige conflictsituatie de bereidheid om te zoeken naar een geweldloze oplossing. De leerlingen tonen zich in hun gedrag bereid om in de eigen klas en school zorgvuldig om te gaan met de vijf elementen. Kennis maken met een levensfilosofie van het Oosten.

Eerste graad: Kunnen inleven in een houding, een Oosters gedachtegoed Verantwoordelijkheid leren opnemen voor je behoefte om evenwicht te hebben tussen lichaam en geest en deze kunnen formuleren. Waarom werken aan jezelf binnen de wereld van vandaag? Leren omgaan met andere culturen, agressie en zelfverdediging.

Tweede graad: De leerlingen kunnen elementen van een Oosterse cultuur in de eigen omgeving beschrijven. De leerlingen maken kennis met een levensfilosofie van het Oosten en kunnen deze vertalen naar hun eigen leefwereld. De leerlingen illustreren hoe mensen uit verschillende culturen op verschillende wijzen met planten en dieren omgaan. De leerlingen zijn bereid mee te ijveren voor het evenwicht van de vijf elementen binnen natuurbescherming en welzijn. De leerlingen kunnen uit aangeboden informatie, leef- en omgangsgewoonten binnen gezinnen of culturen weergeven en hun eigen gedrag daartegenover verwoorden en bespreekbaar stellen.

Derde graad: Verantwoordelijkheid opnemen voor je eigen welzijn en je leefwereld en kunnen benoemen hoe dit evenwicht te realiseren.. De leerlingen kunnen voorbeelden geven van de invloed van menselijke activiteiten op het milieu vertrekkende van de vijf elementen. De leerlingen tonen aan dat ideologieën, mentaliteiten, waardestelsels en wereldbeschouwingen invloed uitoefenen op samenleving, menselijk gedrag en beeldvorming. De leerlingen zijn gevoelig voor het belang van persoonlijke inzet voor de verbetering van het welzijn en de welvaart in de wereld. De leerlingen ervaren muzisch creatieve uitingen als een verrijkende inspiratie om te functioneren in de eigen leefwereld en om zich te kunnen inleven in die van anderen. Leerlingen werken aan zichzelf binnen de wereld van vandaag om een meerwaarde te zijn voor anderen. Ideeën voor de leerkracht om nadien in de klas rond het thema aan de slag te gaan:

Opmerkingen: Shakti vzw creëert samen met Kleur Bekennen een omgeving waarin leerlingen actief hun verantwoordelijkheid opnemen en naar meer zelfbewustzijn doorgroeien. Wij springen flexibel om met volgende ingrediënten voor boeiende workshops nl. wetenschap, welzijn, gezondheidseducatie, burgerzin, muzische en creatieve vorming. Je kan kiezen voor een combinatie van de 5 elementen of per les de klemtoon leggen bij 1 element. Wij volgen hier de vakoverschrijdende eindtermen zoals uitgewerkt door het ministerie.

Ideeën voor de leerkracht om doorheen het schooljaar op een procesmatige manier in de klas verder te werken rond het thema :   Als groep verantwoordelijkheid leren nemen voor het “vuur” element!
– Hoe gaan we om met agressie, macht en manipulatie?
– Hoe gaan we om met pesten op school?
– Hoe werken we aan agressiviteit en respect?
Inspelen op actuele thema’s  van agressie, macht, intimidatie.
Het Oosters model van de wereld verder uitdiepen aan de hand van video: Ayurveda: The Art of Being.

Ideeën voor de leerkracht om een degelijke nawerking aan de leerlingen aan te bieden :

Cultiveren van levenskunst op wekelijkse basis!