IK BEN MIJN WERELD: WATER PROEVEN


Shakti biedt ruimte voor ieder individu om levensvreugde te ontdekken en aandachtig te genieten van wat ieder op zijn levenspad ontmoet. Dat is wat vervulling brengt. Shakti vertrekt hierbij vanuit ieders unieke vermogen tot creatieve kracht, energie en moed. Op deze manier kan iedereen deze levensenergie tot ontwikkeling brengen in verbondenheid met de wereld Iedereen leeft in dezelfde wereld. Toch ervaart iedereen deze wereld anders: leeftijd, opvoeding, geloof, cultuur, positieve en negatieve ervaringen kleuren de beleving. Ieders ervaring kan barrières opwerpen in gedrag, houding en/of denken, waardoor levensvreugde wordt omwikkeld. Ont-wikkelen betekent het wegnemen van de wikkels, zodat men opnieuw tot zijn kern komt. Men wordt als het ware “minder ingewikkeld” meer authentiek. Vanuit een dergelijke positie moedigt Shakti mensen aan om levensvreugde te ontdekken, te gebruiken en uit te dragen.

Bekijk de fiche via: Ik ben mijn wereld: water

Methodiek :   Bewegingsmethodiek
Doelgroep :   Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Secundair onderwijs
Lager onderwijs :
1ste graad
2e graad
3rd graad
Secundair Onderwijs :
1ste graad
2e graad
3e graad
4e graad
Type :   ASO TSO BSO KSO DBSO BuSO

Praktisch

Minimum aantal deelnemers :   5
Maximum aantal deelnemers :   25

Tijdsduur :   50min
Materiaal dat door de school voorzien moet worden :   Yoga matjes of dekentje door leerlingen
Accommodatie die door de school voorzien moet worden :   Lege (warme) ruimte
Transportkosten :   0.35€ per km
Prijs per sessie :   75.00€
Praktische opmerkingen :   75euro per lesuur
Belangrijkste doelstelling van de workshop :

Thema:Water: YOGA AVONTUREN
Bewustmaken van lichaamstaal, houding en ademhaling, instrumenten aanreiken zodat jongeren zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun welzijn zowel mentaal als fysiek. Doelstellingen van de methodiek: De leerlingen kunnen een eenvoudig bewegingsverhaal opbouwen met als vertrekpunt yoga houdingen gebaseerd op dierhoudingen. De ayurvedische principes leren kennen en kunnen toepassen. Kunnen inleven in de Oosterse filosofie. De dagelijkse gewoonten van een Oosterse cultuur zelf ervaren. Ervaren wat het verschil is tussen lichaam en geest, de basisprincipes van de Oosterse filosofie.

FASE 1:
Werkvorm: Aanloop
Tijdsduur: 5min
Procesbeschrijving:
Demonstreren van een Oosterse bewegingszin (zonnegroet en de 8 principes).
Benodigdheden:
FASE 2:
Werkvorm: Workshop
Tijdsduur: 40min
Procesbeschrijving: Beleven van yoga: als groep doorlopen we de diverse assana’s en voelen welke invloed deze houdingen hebben op de processen in ons lichaam.
Benodigdheden:
FASE 3:
Werkvorm: Evaluatie
Tijdsduur: 5min
Procesbeschrijving: Hoe voel jij je nu?
Benodigdheden:

Verwijzing naar de onderwijsdoelen

:
Verwijzing naar de vakgebonden eindtermen :

Lager onderwijs: Leerlingen kunnen openstaan voor houdingen en dansen uit andere tijden, andere landen en culturen. De leerlingen kunnen zonder vooroordelen naar Oosterse kunst kijken en luisteren. De leerlingen tonen in een eenvoudige conflictsituatie de bereidheid om te zoeken naar een geweldloze oplossing. De leerlingen tonen zich in hun gedrag bereid om in de eigen klas en school zorgvuldig om te gaan met de vijf elementen.

Eerste graad: De leerlingen kunnen elementen van een Oosterse cultuur in de eigen omgeving beschrijven. De leerlingen maken kennis met een levensfilosofie van het Oosten en kunnen deze vertalen naar hun eigen leefwereld. De leerlingen illustreren hoe mensen uit verschillende culturen op verschillende wijzen met planten en dieren omgaan. De leerlingen zijn bereid mee te ijveren voor het evenwicht van de vijf elementen binnen natuurbescherming en welzijn.

Tweede graad: De leerlingen kunnen verbanden leggen tussen levenswijze, cultuur en leefmilieu. De leerlingen houden in hun handelen rekening met duurzame ontwikkeling in tijd en ruimte. De leerlingen brengen aandacht op voor het fascinerende van de wereld. Leerlingen kunnen bereid zijn tot een duurzaam gebruiken van grondstoffen, goederen, energie en vervoermiddelen zowel in de binnen- als buitenwereld. De leerlingen beseffen dat mensen met andere historische, socio-economische of culturele achtergrond de natuur en een landschap anders kunnen ervaren.

Derde graad: Verantwoordelijkheid opnemen voor je eigen welzijn en je leefwereld en kunnen benoemen hoe dit evenwicht te realiseren… De leerlingen kunnen voorbeelden geven van de invloed van menselijke activiteiten op het milieu vertrekkende van de vijf elementen. De leerlingen tonen aan dat ideologieën, mentaliteiten, waardestelsels en wereldbeschouwingen invloed uitoefenen op samenleving, menselijk gedrag en beeldvorming. De leerlingen zijn gevoelig voor het belang van persoonlijke inzet voor de verbetering van het welzijn en de welvaart in de wereld. De leerlingen ervaren muzisch creatieve uitingen als een verrijkende inspiratie om te functioneren in de eigen leefwereld en om zich te kunnen inleven in die van anderen. Leerlingen werken aan zichzelf binnen de wereld van vandaag om een meerwaarde te zijn voor anderen.

Opmerkingen: Shakti vzw creëert samen met Kleur Bekennen een omgeving waarin leerlingen actief hun verantwoordelijkheid opnemen en naar meer zelfbewustzijn doorgroeien. Wij springen flexibel om met volgende ingrediënten voor boeiende workshops nl. wetenschap, welzijn, gezondheidseducatie, burgerzin, muzische en creatieve vorming. Je kan kiezen voor een combinatie van de 5 elementen of per les de klemtoon leggen bij 1 element. Wij volgen hier de vakoverschrijdende eindtermen zoals uitgewerkt door het ministerie.